شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ برا خداحافظی اومدی علی وای عمه زمینه ۶.۷ ۷:۱۱ ۲ ۲ ۲۴۹۱ ۳۴۰۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دیگه خیلی وقته دارم به سرم هوای زینب شور ۷.۱ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۲۲۱۰ ۲۳۶۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ می دونم یک روزی منو دوستم داشتی شور ۷.۳ ۷:۴۶ ۲ ۲ ۱۶۲۰ ۱۹۶۰
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دل ز قرص قمر خویش کشیدن سخت است واحد ۳.۵ ۳:۴۰ ۲ ۲ ۹۳۳ ۱۲۰۴
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ پاشو علی اکبر افتادم از پا واحد ۳.۲ ۳:۱۷ ۲ ۲ ۹۸۹ ۱۲۷۱
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خیز و زین کن عقاب و بر دل لشکر بزن واحد ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۷۴۱ ۳۱۰۸
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ به خدایی خدا سوگند تو رو دوست دارم شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۲ ۲ ۱۶۷۳ ۲۰۹۴
۸ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ سربلندم از زمانی که سرم زیر پات افتاد شور ۳.۱ ۳:۱۵ ۲ ۲ ۱۳۲۸ ۱۸۱۰