شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ برا خداحافظی اومدی علی وای عمه زمینه ۶.۷ ۷:۱۱ ۲ ۲ ۲۵۰۰ ۳۴۲۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دیگه خیلی وقته دارم به سرم هوای زینب شور ۷.۱ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۲۳۰۴ ۲۳۸۸
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ می دونم یک روزی منو دوستم داشتی شور ۷.۳ ۷:۴۶ ۲ ۲ ۱۶۲۵ ۱۹۷۷
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دل ز قرص قمر خویش کشیدن سخت است واحد ۳.۵ ۳:۴۰ ۲ ۲ ۹۳۳ ۱۲۱۸
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ پاشو علی اکبر افتادم از پا واحد ۳.۲ ۳:۱۷ ۲ ۲ ۹۹۵ ۱۲۹۰
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خیز و زین کن عقاب و بر دل لشکر بزن واحد ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۷۴۷ ۳۱۲۹
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ به خدایی خدا سوگند تو رو دوست دارم شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۲ ۲ ۱۶۷۴ ۲۱۱۵
۸ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ سربلندم از زمانی که سرم زیر پات افتاد شور ۳.۱ ۳:۱۵ ۲ ۲ ۱۳۲۸ ۱۸۲۷