شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ برا خداحافظی اومدی علی وای عمه زمینه ۶.۷ ۷:۱۱ ۲ ۲ ۲۳۹۱ ۳۳۳۹
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دیگه خیلی وقته دارم به سرم هوای زینب شور ۷.۱ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۲۰۷۹ ۲۲۴۹
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ می دونم یک روزی منو دوستم داشتی شور ۷.۳ ۷:۴۶ ۲ ۲ ۱۵۱۹ ۱۸۷۷
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ دل ز قرص قمر خویش کشیدن سخت است واحد ۳.۵ ۳:۴۰ ۲ ۲ ۹۰۹ ۱۱۳۵
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ پاشو علی اکبر افتادم از پا واحد ۳.۲ ۳:۱۷ ۲ ۲ ۹۵۵ ۱۲۱۲
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خیز و زین کن عقاب و بر دل لشکر بزن واحد ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۷۱۰ ۳۰۴۳
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ به خدایی خدا سوگند تو رو دوست دارم شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۲ ۲ ۱۶۰۴ ۲۰۱۲
۸ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ سربلندم از زمانی که سرم زیر پات افتاد شور ۳.۱ ۳:۱۵ ۲ ۲ ۱۲۹۴ ۱۷۲۳