شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا لالا لالا آروم جون من زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۲۲۳۶ ۱۶۵۹
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ای ولی نعمتم شور ۶.۵ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۱۰۶۱ ۱۸۱۷
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ چقدر از دل تو رو صدا کردم شور ۳.۹ ۴:۰۶ ۱ ۱ ۱۱۳۹ ۳۷۳۸
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا کن اصغرم آروم بگیری واحد ۱۰.۸ ۱۱:۳۷ ۱ ۱ ۱۱۰۳ ۱۵۶۹
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ غنچه پرپر من لاله یاسمنم واحد ۲.۹ ۲:۵۶ ۱ ۱ ۷۵۲ ۱۲۶۱
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ نذار تو غربت بمیرم شور ۴.۷ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۸۷۹ ۱۸۶۷
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ تو بارونی تو احساسی شور ۵ ۵:۱۶ ۱ ۱ ۱۱۹۶ ۱۹۲۶
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یا نده عادت به خودت هیچ کسی رو تو رو خدا شور ۲.۸ ۲:۵۳ ۱ ۱ ۸۵۳ ۱۷۰۲