شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۱۰ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا لالا لالا آروم جون من زمینه ۶.۳ ۶:۳۹ ۱ ۱ ۱۵۰۶ ۱۱۶۸
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ای ولی نعمتم شور ۶.۵ ۶:۵۶ ۱ ۱ ۷۹۱ ۱۳۵۸
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ چقدر از دل تو رو صدا کردم شور ۳.۹ ۴:۰۶ ۱ ۱ ۷۶۳ ۳۲۸۸
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا کن اصغرم آروم بگیری واحد ۱۰.۸ ۱۱:۳۷ ۱ ۱ ۶۹۶ ۱۰۷۰
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ غنچه پرپر من لاله یاسمنم واحد ۲.۹ ۲:۵۶ ۱ ۱ ۴۹۵ ۸۸۲
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ نذار تو غربت بمیرم شور ۴.۷ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۶۷۵ ۱۴۰۸
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ تو بارونی تو احساسی شور ۵ ۵:۱۶ ۱ ۱ ۹۰۹ ۱۵۱۴
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یا نده عادت به خودت هیچ کسی رو تو رو خدا شور ۲.۸ ۲:۵۳ ۱ ۱ ۶۵۹ ۱۳۱۶