شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ اگر چه در دل دشمن تو را رها کردم روضه ۱۷.۴ ۱۸:۵۱ ۲ ۲ ۱۵۱۴ ۱۲۱۹
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ سر علی رو به زانو می گیره زمینه ۷ ۷:۲۸ ۲ ۲ ۹۰۸ ۱۴۵۰
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ اولسنا علی الحق نوحه ۲.۴ ۲:۲۸ ۲ ۲ ۹۳۱ ۱۱۸۵
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ اشهد ان علی اکبر تک ۳.۷ ۳:۵۴ ۲ ۲ ۷۲۶ ۱۳۵۴
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ مثل همیشه هوامو داشتی شور ۵.۸ ۶:۱۰ ۲ ۲ ۱۰۱۰ ۱۵۹۰