شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ عمو بیا نفس نمونده توی سینم زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۲ ۲ ۳۷۶۵ ۳۲۴۱
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ عمو جونم عمو جونم نظم پیکرم بهم ریخت واحد ۳.۵ ۳:۴۵ ۲ ۲ ۱۶۵۱ ۲۱۴۹
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ بی تاب رفتنه می خواد که یک تنه واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۱۵۴۲ ۲۲۹۲
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ ای خورشید تابان ای جانم عموجان نوحه ۵.۳ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۱۴۹۹ ۲۰۲۰
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نوه یل خیبر اومده شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۲ ۲ ۳۱۸۶ ۳۴۷۲