شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ عمو بیا نفس نمونده توی سینم زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۲ ۲ ۳۷۴۶ ۳۱۹۸
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ عمو جونم عمو جونم نظم پیکرم بهم ریخت واحد ۳.۵ ۳:۴۵ ۲ ۲ ۱۶۴۵ ۲۱۰۹
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ بی تاب رفتنه می خواد که یک تنه واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۱۵۳۷ ۲۲۶۷
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ ای خورشید تابان ای جانم عموجان نوحه ۵.۳ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۱۴۷۸ ۱۹۸۶
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نوه یل خیبر اومده شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۲ ۲ ۳۱۳۵ ۳۴۲۰