شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ از لا به لای زلف هایش ماه می ریزد روضه ۱۳.۲ ۱۴:۱۷ ۲ ۲ ۹۹۳۹ ۳۹۲۲
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ پاشو نگاه کن که با چه حالی رسیده بابا روضه ۱۱.۳ ۱۲:۰۶ ۲ ۲ ۶۲۰۳ ۴۶۶۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ یم فاطمی در سرمدی مه هاشمی گل احمدی زمینه ۵.۴ ۵:۳۴ ۲ ۲ ۹۱۴۹ ۶۵۷۹
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ شهیدم کاکلش در خون غلطونه زمینه ۸.۷ ۹:۱۵ ۳ ۳ ۱۰۱۲۹ ۸۸۶۳
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ امیرالمومنین صحرای محشر را تماشا کن واحد ۸ ۸:۲۸ ۳ ۳ ۶۴۳۷ ۶۶۹۱
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ ماه ملک منظر باخ شور ۴.۷ ۴:۵۰ ۲ ۲ ۶۵۰۹ ۶۷۶۳
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ جسمت زخمی مانده بر خاک شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۲ ۲ ۶۸۱۰ ۷۴۷۵