شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از کربلایی جواد مقدم، ۸ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ به هر جای این خاک زانو زدم روضه ۸.۲ ۸:۴۴ ۲ ۲ ۶۱۹۷ ۲۶۷۶
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ ای که به رسول دو سرا اشبه ناسی زمینه ۶.۶ ۶:۵۸ ۳ ۳ ۳۸۸۵ ۴۶۴۳
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ کربلای توئه قبلگاه منه شور ۵ ۵:۱۳ ۳ ۳ ۵۸۰۷ ۶۷۴۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خوب گوش کن دارم در می زنم باز واحد ۸.۱ ۸:۳۶ ۲ ۲ ۴۰۴۸ ۴۵۳۶
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ قسم به خاطره هایی که از نجف دارم شعرخوانی ۷.۱ ۷:۳۲ ۲ ۲ ۱۸۷۸ ۲۳۰۶
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ خودتو به عالم معرفی کن شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۲ ۲ ۳۸۹۲ ۴۸۴۹
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ نجف و حال و هوای زائرا دم سحر شور ۴.۶ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۴۰۳۷ ۵۴۳۶