شب هشتم محرم ۱۳۹۵

شب هشتم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ می خنده دشمن بر غربت من زمینه ۴.۳ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۸۳۸۵ ۵۶۶۲
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ باز منو بارون چشام حسین شور ۵.۱ ۵:۱۹ ۴ ۴ ۵۱۳۵ ۵۵۴۶
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ از حرم آمد برون جلوه پیغمبری واحد ۸.۲ ۸:۴۳ ۴ ۴ ۴۶۴۳ ۴۴۷۲
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ اگه تو نبودی آدم نمی شدم شور ۶.۸ ۷:۱۳ ۴ ۴ ۵۶۶۶ ۶۵۳۵
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ عشقمو به خون کشیدن شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۴ ۴ ۴۵۲۳ ۵۶۲۵
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۵ گاه شد مظهر خدا گاه شد مظهر علی شعرخوانی ۷.۳ ۷:۵۰ ۴ ۴ ۱۸۱۹ ۲۱۹۹