شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ عمو بیا نفس نمونده توی سینم زمینه ۷.۲ ۷:۴۴ ۲ ۲ ۱۸۹۶ ۱۵۱۵
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ گریه می کنم بی صدا شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۲ ۲ ۱۴۵۲ ۱۹۸۸
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ من ای عمو یتیمم بابا ندارم واحد ۴.۹ ۵:۱۵ ۳ ۳ ۸۳۰ ۱۱۷۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نوه یل خیبر اومده تک ۵.۲ ۵:۳۲ ۳ ۳ ۸۸۱ ۱۲۹۵
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۵ حالم خرابه ای آقا نکنه جوابم کنی شور ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۱۲۶۹ ۱۸۱۷