شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ دلگیری و دلت پر از خون تقصیر من شد زمینه ۶.۴ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۱۸۲۹ ۱۴۹۴
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ کاش آقا همش محرم باشه شور ۷.۴ ۷:۵۰ ۲ ۲ ۲۸۶۴ ۲۳۰۶
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ما گدایان کوی سلطانیم واحد ۳.۱ ۳:۰۸ ۲ ۲ ۷۴۵ ۱۲۱۶
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ آه یارا یارا نگهی کن دل ما را شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۱ ۱ ۱۱۰۲ ۱۶۸۶
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ هیچکی ندیدم عاشقش نباشه شور ۶ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۸۲۷ ۱۶۰۳