شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما مناجات ۵.۱ ۵:۲۰ ۱ ۱ ۹۲۴۹ ۳۶۷۶
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ای شرف عالم و آدم سلام روضه ۲۰.۳ ۲۱:۵۵ ۱ ۱ ۴۰۲۵ ۶۹۴۴
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ شراره بی آبی سوزونده لباتو زمینه ۶.۸ ۷:۱۰ ۲ ۲ ۹۴۸۰ ۸۵۱۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ رباب می دهد ندا بأی ذنب قتلت واحد ۱.۸ ۱:۵۱ ۲ ۲ ۵۵۴۶ ۸۹۳۸
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ ترک ترک شده لبای تو مادر واحد ۲.۱ ۲:۱۵ ۲ ۲ ۵۳۵۱ ۷۰۷۸
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ خوب خوبایی خیلی آقایی شور ۵.۸ ۶:۰۵ ۱ ۱ ۹۵۶۵ ۸۹۷۲
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ وقتی برات گریونم و تا خیمه ها پر می زنم شور ۵.۱ ۵:۲۰ ۲ ۲ ۶۵۲۸ ۷۵۰۶