شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ دست ما نیست گرفتار تو هستیم حسین مناجات ۵.۵ ۵:۵۲ ۲ ۲ ۶۶۶۲ ۲۲۷۶
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بال و پر می زنی اما چه کنم پر نکشی روضه ۳.۷ ۳:۵۱ ۱ ۱ ۲۵۱۷ ۲۳۶۶
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا لالا گل گندم تو قنداقه کفن پوشی روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۵ ۱ ۱ ۳۴۱۳ ۳۰۳۱
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لالا لالا گلم لالا لالا لالا بهارم زمینه ۹.۲ ۹:۴۹ ۲ ۲ ۸۸۱۸ ۷۸۳۰
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ شده غرق خون حنجرم که بیچاره شد مادرم نوحه ۲ ۲:۰۲ ۱ ۱ ۴۷۶۷ ۴۸۶۴