شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد روضه ۷.۹ ۸:۲۹ ۳ ۳ ۵۳۴۳ ۲۴۸۸
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یک گوشه مظلوم زمینه ۸.۵ ۹:۰۶ ۴ ۴ ۴۱۵۰ ۴۷۱۰
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۹.۸ ۱۰:۳۴ ۴ ۴ ۵۲۴۴ ۵۹۸۰
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۶.۸ ۷:۱۵ ۳ ۳ ۳۴۰۰ ۴۸۴۲
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لب ها هلاک آب دلها ز غصه آب واحد ۸.۸ ۹:۲۹ ۴ ۴ ۳۵۳۱ ۴۵۶۴
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ این اذن عجب شوردهنده است شور ۶.۱ ۶:۳۱ ۴ ۴ ۲۸۸۱ ۴۰۰۷
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ صد هزاران همچو عیسی خادمان درگهش شعرخوانی ۳.۹ ۴:۰۹ ۴ ۴ ۴۴۳۸ ۵۸۲۷