شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد روضه ۷.۹ ۸:۲۹ ۳ ۳ ۵۲۲۱ ۲۳۵۱
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یک گوشه مظلوم زمینه ۸.۵ ۹:۰۶ ۴ ۴ ۴۰۸۵ ۴۶۱۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۹.۸ ۱۰:۳۴ ۴ ۴ ۵۰۶۶ ۵۸۳۰
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ خبر داری که این روزا فقط یاد تو می افتم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۳ ۳ ۳۳۴۸ ۴۷۴۶
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۶.۸ ۷:۱۵ ۴ ۴ ۳۴۷۲ ۴۴۶۶
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لب ها هلاک آب دلها ز غصه آب واحد ۸.۸ ۹:۲۹ ۴ ۴ ۲۸۱۷ ۳۹۱۵
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ این اذن عجب شوردهنده است شور ۶.۱ ۶:۳۱ ۴ ۴ ۴۳۵۷ ۵۷۳۴
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ صد هزاران همچو عیسی خادمان درگهش شعرخوانی ۳.۹ ۴:۰۹ ۴ ۴ ۱۵۵۵ ۲۱۷۱