شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۵۵ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد روضه ۷.۹ ۸:۲۹ ۳ ۳ ۵۳۰۸ ۲۴۵۶
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یک گوشه مظلوم زمینه ۸.۵ ۹:۰۶ ۴ ۴ ۴۱۲۹ ۴۶۷۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۹.۸ ۱۰:۳۴ ۴ ۴ ۵۱۶۶ ۵۹۱۷
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۶.۸ ۷:۱۵ ۳ ۳ ۳۳۷۸ ۴۸۰۱
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لب ها هلاک آب دلها ز غصه آب واحد ۸.۸ ۹:۲۹ ۴ ۴ ۳۵۰۶ ۴۵۲۸
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ این اذن عجب شوردهنده است شور ۶.۱ ۶:۳۱ ۴ ۴ ۲۸۵۴ ۳۹۷۶
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ صد هزاران همچو عیسی خادمان درگهش شعرخوانی ۳.۹ ۴:۰۹ ۴ ۴ ۴۴۰۰ ۵۷۹۹