شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد روضه ۷.۹ ۸:۲۹ ۲ ۲ ۴۴۲۶ ۱۹۹۴
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یک گوشه مظلوم زمینه ۸.۵ ۹:۰۶ ۳ ۳ ۳۳۸۷ ۴۰۹۳
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۹.۸ ۱۰:۳۴ ۳ ۳ ۴۳۳۸ ۵۲۶۵
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ خبر داری که این روزا فقط یاد تو می افتم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۳۰۳۴ ۴۳۰۶
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۶.۸ ۷:۱۵ ۳ ۳ ۲۷۶۷ ۳۸۹۳
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لب ها هلاک آب دلها ز غصه آب واحد ۸.۸ ۹:۲۹ ۳ ۳ ۲۲۶۵ ۳۳۲۹
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ این اذن عجب شوردهنده است شور ۶.۱ ۶:۳۱ ۳ ۳ ۴۰۰۹ ۵۲۵۴
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ صد هزاران همچو عیسی خادمان درگهش شعرخوانی ۳.۹ ۴:۰۹ ۳ ۳ ۱۳۷۷ ۱۹۰۵