شب هفتم محرم ۱۳۹۵

شب هفتم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ گرچه از دور از آن فاصله ها زد بد زد روضه ۷.۹ ۸:۲۹ ۲ ۲ ۵۱۴۵ ۲۲۷۱
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ یک گوشه مظلوم زمینه ۸.۵ ۹:۰۶ ۳ ۳ ۴۰۱۵ ۴۵۲۵
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ با همه دنیا قهرمو با تو می خوام آشتی باشم شور ۹.۸ ۱۰:۳۴ ۳ ۳ ۴۸۶۸ ۵۷۲۰
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ خبر داری که این روزا فقط یاد تو می افتم شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۳۳۳۲ ۴۶۶۴
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ بس کن رباب خوشی به ما نیومده واحد ۶.۸ ۷:۱۵ ۳ ۳ ۳۴۴۴ ۴۳۷۷
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ لب ها هلاک آب دلها ز غصه آب واحد ۸.۸ ۹:۲۹ ۳ ۳ ۲۷۷۷ ۳۸۴۰
۷ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ این اذن عجب شوردهنده است شور ۶.۱ ۶:۳۱ ۳ ۳ ۴۳۳۶ ۵۶۳۷
۸ شب هفتم محرم ۱۳۹۵ صد هزاران همچو عیسی خادمان درگهش شعرخوانی ۳.۹ ۴:۰۹ ۳ ۳ ۱۵۳۷ ۲۱۱۸