شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ اصلا رقیه نه به خدا دختر خودت روضه ۴.۲ ۴:۲۱ ۱ ۱ ۴۷۸۵ ۲۱۲۶
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سلام تازه ز ره آمده گلویت کو روضه ۳.۶ ۳:۴۲ ۲ ۲ ۱۲۰۲ ۱۸۱۹
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سلام مهربونم کجا بودی بابا روضه ۸.۱ ۸:۴۲ ۲ ۲ ۱۶۵۵ ۱۹۹۷
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ می دونی دلم تنگته می دونی هوا ابریه شور ۴.۵ ۴:۴۳ ۳ ۳ ۴۵۳۰ ۴۴۸۳
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سلام مهربونم کجا بودی بابا واحد ۸.۲ ۸:۴۶ ۳ ۳ ۳۶۴۷ ۳۳۷۷
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ این افتخارمه تنها شعارمه واحد ۶.۶ ۶:۵۹ ۳ ۳ ۲۰۷۵ ۲۶۵۹
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با صد آه و ناله می گوید سه ساله نوحه ۵.۲ ۵:۲۹ ۳ ۳ ۱۷۰۴ ۲۵۸۳
۸ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ می گذرم از اونی که قدم رو خم کرده شور ۱۱.۳ ۱۲:۰۸ ۳ ۳ ۳۱۳۸ ۳۸۷۵