شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ گرچه یتیمم ابن الکریمم زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۰ ۴ ۴ ۶۰۵۳ ۴۲۷۷
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نوه یل خیبر اومده زمینه ۸.۵ ۹:۰۴ ۴ ۴ ۴۶۳۷ ۴۵۳۱
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نداره فرقی اینجا پیر و جوون شور ۶.۵ ۶:۵۶ ۴ ۴ ۴۰۶۲ ۵۵۵۹
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ ای عمو من پسر فاتح جنگ جملم واحد ۴.۳ ۴:۳۲ ۴ ۴ ۳۰۹۶ ۳۸۶۸
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۵ یکی مثل من قطره یکی مثل تو دریا شور ۹.۱ ۹:۴۳ ۴ ۴ ۵۲۲۰ ۶۴۰۴
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۵ کعبه تنها نه زادگاه علی شعرخوانی ۵.۹ ۶:۱۴ ۴ ۴ ۱۳۷۴ ۲۰۸۷