شب ششم محرم ۱۳۹۵

شب ششم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۵ رسیدم من کنار تو تا که از مرکب افتادی روضه ۸ ۸:۳۶ ۲ ۲ ۸۴۵۸ ۳۱۸۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نوه یل خیبر اومده زمینه ۴.۹ ۵:۱۱ ۲ ۲ ۸۲۹۲ ۷۲۷۱
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۵ به پای تو افتاده ام نوحه ۲.۷ ۲:۴۵ ۲ ۲ ۴۰۵۱ ۴۶۱۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۵ باید ببینم بچه های مجتبی را واحد ۶.۳ ۶:۴۳ ۲ ۲ ۴۱۳۹ ۴۷۷۸
۵ شب ششم محرم ۱۳۹۵ نداری غیر گناه خاطره بهتری از من شور ۴.۴ ۴:۳۷ ۲ ۲ ۵۴۲۰ ۷۰۳۲
۶ شب ششم محرم ۱۳۹۵ یه ساله بی محرم فکر کردی شور ۶.۳ ۶:۴۴ ۳ ۳ ۱۳۶۸۱ ۹۵۷۷