شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ بر کویر سفره های سائلان باران تویی مناجات ۷.۶ ۸:۰۵ ۲ ۲ ۱۳۱۹ ۱۱۵۱
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ می روم بی قرار و بی پروا روضه ۹.۵ ۱۰:۱۱ ۲ ۲ ۶۲۱ ۱۱۷۷
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ نشد سپرت باشم عمو زمینه ۶.۶ ۷:۰۲ ۲ ۲ ۱۱۱۲ ۱۷۱۹
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ بی زره بی شمشیرم اما مرد میدانم نوحه ۵.۳ ۵:۴۰ ۲ ۲ ۱۰۳۱ ۱۵۹۲
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ کعبه اهل ولایی خوش به حالت کربلا واحد ۵.۸ ۶:۱۰ ۲ ۲ ۱۸۵۰ ۱۸۹۴
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ای جان من حسین شور ۳.۹ ۴:۰۷ ۲ ۲ ۱۱۳۷ ۱۶۴۳