شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با دخیل بوسه ای که بستم از پا تا سر تو زمینه ۶.۷ ۷:۰۹ ۱ ۱ ۱۷۲۸ ۱۲۳۷
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ به هوای حرم همیشه محتاجم آقا شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۱۲۴۹ ۱۸۵۶
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بزار گلام فدایی شن واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۷۵۱ ۱۱۶۳
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ من خریدار سر دار نبودم بشوم واحد ۷.۸ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۷۲۷ ۱۰۹۷
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ تو نفسی دلیل خواهش منی شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۱۳۱۷ ۲۰۴۲
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ به ما جز کربلا جایی نمی سازه شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۱۱۲۴ ۱۶۶۲