شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با دخیل بوسه ای که بستم از پا تا سر تو زمینه ۶.۷ ۷:۰۹ ۱ ۱ ۱۶۹۳ ۱۲۰۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ به هوای حرم همیشه محتاجم آقا شور ۵.۴ ۵:۴۳ ۱ ۱ ۱۲۲۶ ۱۸۱۷
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بزار گلام فدایی شن واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۷۴۰ ۱۱۳۲
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ من خریدار سر دار نبودم بشوم واحد ۷.۸ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۶۷۰ ۱۰۵۵
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ تو نفسی دلیل خواهش منی شور ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۱۱۹۱ ۱۹۷۵
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ به ما جز کربلا جایی نمی سازه شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۹۴ ۱۶۳۲