شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ آروم جونم ای مهربونم زمینه ۱۷.۳ ۱۸:۴۵ ۴ ۴ ۷۸۳۷ ۶۷۲۱
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ چشم وا کردم و دیدم که یتیمم بابا حسینه واحد ۱.۹ ۱:۵۳ ۴ ۴ ۲۹۵۷ ۳۴۴۳
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد واحد ۶.۲ ۶:۴۰ ۴ ۴ ۲۷۹۰ ۳۸۶۱
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ داره بقیع حال عجیب شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۴ ۴ ۳۲۸۱ ۵۸۷۱
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ذکر دم به دم حسین شور ۶.۲ ۶:۳۷ ۴ ۴ ۴۱۵۶ ۵۰۰۸
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ غیر از خودت از هر دو جهان بی خبرم کن شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۴ ۴ ۳۴۱۴ ۴۸۷۱
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ نفس نفس زدم هر دم در آرزوی علی شعرخوانی ۶.۷ ۷:۱۰ ۴ ۴ ۱۵۵۳ ۲۳۰۹