شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۵۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ آروم جونم ای مهربونم زمینه ۱۷.۳ ۱۸:۴۵ ۳ ۳ ۷۶۷۷ ۶۵۹۹
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ چشم وا کردم و دیدم که یتیمم بابا حسینه واحد ۱.۹ ۱:۵۳ ۳ ۳ ۲۹۳۹ ۳۳۸۴
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد واحد ۶.۲ ۶:۴۰ ۳ ۳ ۲۷۶۴ ۳۷۸۷
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ داره بقیع حال عجیب شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۳ ۳ ۳۱۸۷ ۵۷۷۱
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ذکر دم به دم حسین شور ۶.۲ ۶:۳۷ ۳ ۳ ۴۰۷۹ ۴۹۳۵
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ غیر از خودت از هر دو جهان بی خبرم کن شور ۴.۹ ۵:۱۰ ۳ ۳ ۳۴۰۲ ۴۷۶۵
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ نفس نفس زدم هر دم در آرزوی علی شعرخوانی ۶.۷ ۷:۱۰ ۳ ۳ ۱۵۴۰ ۲۲۵۰