شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۴۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ آروم جونم ای مهربونم زمینه ۱۷.۳ ۱۸:۴۵ ۴ ۴ ۸۲۴۵ ۶۹۱۶
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ چشم وا کردم و دیدم که یتیمم بابا حسینه واحد ۱.۹ ۱:۵۳ ۴ ۴ ۳۰۱۹ ۳۵۳۷
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ به لبش حرف عسل صحبت احلی دارد واحد ۶.۲ ۶:۴۰ ۴ ۴ ۲۸۲۶ ۳۹۸۸
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ذکر دم به دم حسین شور ۶.۲ ۶:۳۷ ۴ ۴ ۳۳۴۶ ۵۹۹۶
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ نفس نفس زدم هر دم در آرزوی علی شعرخوانی ۶.۷ ۷:۱۰ ۴ ۴ ۴۳۰۰ ۵۱۱۷