شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ شب جمعه است هوایت نکنم می میرم مناجات ۳.۹ ۴:۰۵ ۱ ۱ ۷۳۲۹ ۲۷۱۶
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ تر نگشته است لب تشنه من از باده روضه ۱۶.۱ ۱۱:۳۹ ۱ ۱ ۲۲۷۰ ۲۴۳۳
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ عموجونم توی گودال دیدم افتادی جون دادم روضه ۵.۳ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۲۷۶۵ ۲۶۸۵
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ دیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم زمینه ۵.۶ ۵:۵۳ ۱ ۱ ۵۸۸۱ ۶۲۷۶
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ دلم قرصه تا وقتی که پای روضت سرم گرمه واحد ۲.۶ ۲:۳۶ ۱ ۱ ۴۳۱۸ ۴۸۴۶
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ رسیدم به غمخانه ات دلم گشته همخانه ات نوحه ۳.۶ ۳:۴۲ ۱ ۱ ۳۶۵۲ ۴۴۵۳
۷ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ نداری غیر گناه خاطره بهتری از من شور ۲.۶ ۲:۳۸ ۱ ۱ ۵۹۵۹ ۶۳۳۶