شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ تا چشم وا کردم در این دنیا روضه ۱۶.۹ ۱۸:۰۸ ۱ ۱ ۸۰۹۸ ۳۱۸۱
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم زمینه ۶.۹ ۷:۱۸ ۲ ۲ ۷۰۱۶ ۶۲۸۴
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ از زیر پلکای پرخون دیدم دویدی تو میدون زمینه ۶ ۶:۱۷ ۲ ۲ ۷۰۶۸ ۷۷۷۸
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ای یادگار عترت و قرآن بیا بیا واحد ۴.۲ ۴:۱۶ ۱ ۱ ۴۰۶۷ ۴۸۸۸
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ عمو رسیدم از حرم تا بیام با تو واحد ۵ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۵۶۷۹ ۵۸۴۱
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ای یار ای یار عباس یابن الکرار شور ۵.۸ ۶:۰۱ ۲ ۲ ۱۲۷۳۱ ۱۰۰۴۰