شب پنجم محرم ۱۳۹۵

شب پنجم محرم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۸ قطعه، ۵۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ تا چشم وا کردم در این دنیا روضه ۱۶.۹ ۱۸:۰۸ ۱ ۱ ۸۰۷۷ ۳۱۵۴
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم زمینه ۶.۹ ۷:۱۸ ۲ ۲ ۶۸۱۳ ۶۲۲۳
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ از زیر پلکای پرخون دیدم دویدی تو میدون زمینه ۶ ۶:۱۷ ۲ ۲ ۶۹۹۴ ۷۷۲۶
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ای یادگار عترت و قرآن بیا بیا واحد ۴.۲ ۴:۱۶ ۱ ۱ ۴۰۵۴ ۴۸۶۹
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ عمو رسیدم از حرم تا بیام با تو واحد ۵ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۵۶۵۵ ۵۸۱۲
۶ شب پنجم محرم ۱۳۹۵ ای یار ای یار عباس یابن الکرار شور ۵.۸ ۶:۰۱ ۲ ۲ ۱۲۲۳۱ ۹۸۹۵