شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ عمه نگاه کن چشمامو زمینه ۷.۲ ۷:۴۰ ۱ ۱ ۳۱۴۴ ۲۳۰۴
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ پدرم آمده است شور ۵.۱ ۵:۲۴ ۱ ۱ ۱۸۵۱ ۲۷۸۱
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ منم بابا می خوام بگم حب الحسین اجننی واحد ۱۲.۳ ۱۳:۱۶ ۱ ۱ ۱۶۲۴ ۲۱۷۶
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ تو قلبمه یه عالمه جمله که مثل دوست دارمه شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۱ ۱ ۱۸۰۱ ۲۸۹۰
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ توی قلب دشمنان ولوله عباس شور ۳.۱ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۱۹۷۴ ۲۸۶۱
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ شمیم حرم تو حال تبدار زمونمونو احیاء کرده شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۱ ۱ ۱۵۸۲ ۲۴۹۶