شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ برای ناله زدن رخصتی بده آقا مناجات ۴.۱ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۳۷۴۰ ۲۰۹۷
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ دلواپسم آقا خیلی هراسونم روضه ۸ ۸:۳۵ ۳ ۳ ۱۸۷۴ ۲۴۸۵
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ راه چاره برام نموند نامه نوشتم پشیمونم زمینه ۵ ۵:۲۰ ۳ ۳ ۳۶۸۵ ۴۶۱۹
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ آقام آقام توی حرمت غوغاست شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۳ ۳ ۵۲۶۱ ۵۸۰۸
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۵ کوچه به کوچه شهر می گردم واحد ۶.۴ ۶:۵۵ ۳ ۳ ۲۹۳۸ ۳۶۱۷
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۵ تپش تپش زدن قلب ما حسین حسین واحد ۲.۷ ۲:۴۸ ۳ ۳ ۲۴۲۵ ۳۴۰۱
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا شور ۵.۵ ۵:۵۲ ۳ ۳ ۲۹۴۷ ۳۸۵۴
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۵ کوفه پر از نامرد و به کی بگم این درد شور ۶.۴ ۶:۵۴ ۳ ۳ ۳۹۲۷ ۴۲۴۸