شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ برای ناله زدن رخصتی بده آقا مناجات ۴.۱ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۳۷۴۴ ۲۱۳۸
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ دلواپسم آقا خیلی هراسونم روضه ۸ ۸:۳۵ ۳ ۳ ۱۸۷۸ ۲۵۶۱
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ راه چاره برام نموند نامه نوشتم پشیمونم زمینه ۵ ۵:۲۰ ۳ ۳ ۳۸۴۵ ۴۷۲۶
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ آقام آقام توی حرمت غوغاست شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۳ ۳ ۵۴۰۶ ۵۹۰۲
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۵ کوچه به کوچه شهر می گردم واحد ۶.۴ ۶:۵۵ ۳ ۳ ۲۹۶۰ ۳۶۹۴
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۵ تپش تپش زدن قلب ما حسین حسین واحد ۲.۷ ۲:۴۸ ۳ ۳ ۲۴۵۷ ۳۴۵۰
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا شور ۵.۵ ۵:۵۲ ۳ ۳ ۳۰۱۴ ۳۹۲۴
۸ شب دوم محرم ۱۳۹۵ کوفه پر از نامرد و به کی بگم این درد شور ۶.۴ ۶:۵۴ ۳ ۳ ۴۰۴۴ ۴۳۴۳