شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ نمیشه عاشق باشی و دلت نگیره مناجات ۸.۱ ۸:۳۵ ۲ ۲ ۱۰۴۳۶ ۴۳۳۰
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ با غمت زخم دل غم حاد شد روضه ۲۳.۶ ۲۵:۲۸ ۲ ۲ ۴۶۵۶ ۱۲۷۵۱
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ توی خیمه هنوز من سرلشکرتم زمینه ۸.۹ ۹:۲۸ ۳ ۳ ۲۸۸۳۴ ۱۵۳۸۵
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ نوای نینوا را دوست دارم واحد ۲.۳ ۲:۱۶ ۲ ۲ ۶۸۷۳ ۶۸۳۰
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ داری آتیش به بال و پرم می زنی واحد ۳.۳ ۳:۲۱ ۳ ۳ ۶۴۲۸ ۷۱۹۰
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ سنگ تو رو به سینه می زنم یا امام حسین شور ۴.۶ ۴:۴۳ ۲ ۲ ۱۳۵۵۴ ۱۰۳۴۲
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ جانم زینب زینب جانم شور ۷.۹ ۸:۲۰ ۲ ۲ ۲۹۶۳۳ ۱۴۸۳۲