شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۵۲ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ کیست این ام ابیهای حسین روضه ۶.۹ ۷:۱۷ ۴ ۴ ۵۴۱۳ ۲۶۵۴
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ منی که می کشم هر دم نفس فقط برای تو زمینه ۴ ۴:۰۴ ۴ ۴ ۴۹۵۸ ۴۹۸۷
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ فکر و ذکر روز و شبمه کربلا شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۴ ۴ ۵۹۷۸ ۶۶۹۶
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ نحن قوة الحیدریه شور ۹ ۹:۳۴ ۴ ۴ ۴۳۰۵ ۵۶۸۶
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ تو مظهر شکوه و عزتی واحد ۱۱.۷ ۱۲:۳۳ ۴ ۴ ۴۲۲۲ ۵۴۹۹
۶ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عالم علی و نور جهانتاب زینب است واحد ۱.۸ ۱:۴۴ ۴ ۴ ۳۸۴۷ ۴۴۶۰
۷ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ ما نوکران نوکر سلمان و قنبریم شعرخوانی ۴.۴ ۴:۳۵ ۴ ۴ ۲۶۳۲ ۳۶۶۷