شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ من الغریب نوشتی الی الحبیب سلامی مناجات ۱۳.۸ ۱۴:۵۴ ۱ ۱ ۱۷۵۵ ۲۰۸۵
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عزیز فاطمه حُرّم ولی حر گرفتارم روضه ۱۳.۶ ۱۴:۴۲ ۲ ۲ ۱۱۱۱ ۲۸۵۲
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ یه رو سیاه برگشته زمینه ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۱۷۵۴ ۲۸۲۱
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ ماه محرم آمد دلها شد عاشورایی نوحه ۹ ۹:۳۷ ۲ ۲ ۱۳۹۴ ۲۶۰۸
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عبد گرفتار آمده یا سیدی العفو واحد ۲.۹ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۱۳۳۱ ۱۷۵۴