شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ من الغریب نوشتی الی الحبیب سلامی مناجات ۱۳.۸ ۱۴:۵۴ ۱ ۱ ۲۱۲۳ ۲۴۷۳
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عزیز فاطمه حُرّم ولی حر گرفتارم روضه ۱۳.۶ ۱۴:۴۲ ۲ ۲ ۱۴۶۷ ۳۲۹۱
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ یه رو سیاه برگشته زمینه ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۲۱۰۱ ۳۳۲۵
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ حر باشی اگر ای دل آغوش مولا باز است نوحه ۴.۳ ۴:۳۴ ۳ ۳ ۱۷۵۷ ۳۱۴۷
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عبد گرفتار آمده یا سیدی العفو واحد ۲.۹ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۱۸۷۲ ۲۴۲۲