شب چهارم محرم ۱۳۹۵

شب چهارم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ من الغریب نوشتی الی الحبیب سلامی مناجات ۱۳.۸ ۱۴:۵۴ ۱ ۱ ۱۸۰۸ ۲۱۶۹
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عزیز فاطمه حُرّم ولی حر گرفتارم روضه ۱۳.۶ ۱۴:۴۲ ۲ ۲ ۱۱۶۴ ۲۹۳۶
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ یه رو سیاه برگشته زمینه ۶.۸ ۷:۱۶ ۲ ۲ ۱۸۱۸ ۲۹۳۲
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ حر باشی اگر ای دل آغوش مولا باز است نوحه ۴.۳ ۴:۳۴ ۲ ۲ ۱۴۱۹ ۲۷۱۴
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵ عبد گرفتار آمده یا سیدی العفو واحد ۲.۹ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۱۳۹۸ ۱۸۷۰