شب سوم محرم ۱۳۹۵

شب سوم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۵ قلب من از دوریت قرار ندارد مناجات ۶ ۶:۲۷ ۲ ۲ ۱۷۲۵ ۱۳۰۰
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۵ خاطرات زیارتی هر چند از نظر غالبا نخواهد رفت روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۰ ۲ ۲ ۷۵۳ ۲۸۵۴
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۵ روضه سر بسته تر بهتره زمینه ۷.۲ ۷:۴۴ ۲ ۲ ۱۵۷۵ ۳۱۳۵
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۵ با آهت در ویرانه باران آمد طوفان شد نوحه ۵.۵ ۵:۵۳ ۲ ۲ ۱۶۶۷ ۳۱۵۷
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۵ تو راه عاشقی و جنون همیشه قسم توام واحد ۵.۶ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۱۲۹۹ ۲۹۹۱
۶ شب سوم محرم ۱۳۹۵ مگه میشه یا حسین شنید و گریه نکرد شور ۳.۶ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۱۹۵۶ ۳۳۷۸