شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۷ قطعه، ۵۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ حس می کنی زمین و زمان گریه می کنند مناجات ۴.۱ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۲۵۰۳ ۱۷۸۲
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ می خواست هر چه از تو خدایت همان شدی روضه ۹.۶ ۱۰:۱۷ ۱ ۱ ۱۰۳۱ ۱۵۹۲
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ من اومدم تو این غبار زمینه ۱۰.۶ ۱۱:۲۳ ۱ ۱ ۱۹۵۹ ۳۰۴۰
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ ماه محرم آمد دلها شد عاشورایی نوحه ۷.۸ ۸:۲۲ ۱ ۱ ۲۸۵۵ ۲۴۵۸
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۵ هر که هست اهل ولا واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۱ ۱ ۱۵۱۹ ۳۳۱۸
۶ شب دوم محرم ۱۳۹۵ میارم سوغات از کربلا تسبیح واحد ۷ ۷:۳۰ ۱ ۱ ۱۷۱۷ ۳۹۰۱
۷ شب دوم محرم ۱۳۹۵ احرام بستیم لبیک گفتیم تک ۵.۶ ۶:۰۰ ۱ ۱ ۱۲۳۴ ۲۱۰۷