شب دوم محرم ۱۳۹۵

شب دوم محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۵ صحرا به صحرا کو به کو منزل به منزل زمینه ۴.۲ ۴:۲۹ ۲ ۲ ۴۵۹۹ ۲۷۸۵
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۵ تازه این اول راه است پذیرایی کن واحد ۵ ۵:۲۱ ۲ ۲ ۲۱۲۳ ۲۲۰۴
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۵ ای ساربان آهسته ران آرام جان گم کرده ام شور ۲.۴ ۲:۲۶ ۲ ۲ ۳۲۶۲ ۳۲۹۰
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۵ حسین اباعبدالله حسین ضربان دلها شور ۴ ۴:۱۵ ۲ ۲ ۳۴۱۰ ۴۱۰۰
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۵ دلشوره ای افتاده در جانم برادر روضه ۲.۹ ۳:۰۳ ۲ ۲ ۱۱۹۷ ۱۳۸۳