شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ کوفه پر از نامرد و به کی بگم این درد زمینه ۵.۹ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۴۹۶۵ ۲۹۷۴
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ هوا هوای کربلا شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۳۸۵۲ ۳۸۲۶
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ مظلوم کربلا نیا کوفه واحد ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۱ ۱۹۵۱ ۲۳۵۴
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ ادخلوها بسلام آمنین واحد ۴.۷ ۵:۰۰ ۱ ۱ ۱۵۲۴ ۲۰۴۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ پیرمردی که عصازنون می رفت شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۲۵۸۶ ۳۳۸۲