شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ کوفه پر از نامرد و به کی بگم این درد زمینه ۵.۹ ۶:۱۹ ۱ ۱ ۴۷۳۰ ۲۸۲۳
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ هوا هوای کربلا شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۳۸۱۲ ۳۷۲۷
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ مظلوم کربلا نیا کوفه واحد ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۱ ۱۹۳۲ ۲۲۵۸
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ ادخلوها بسلام آمنین واحد ۴.۷ ۵:۰۰ ۱ ۱ ۱۵۱۲ ۱۹۶۳
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ پیرمردی که عصازنون می رفت شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۱ ۱ ۲۵۶۱ ۳۲۹۹