شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ آنچنان که بارش چشمان نم نم دیدنیست مناجات ۷.۷ ۸:۱۴ ۱ ۱ ۳۹۱۰ ۲۶۳۱
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ با اینکه روزی داشت کاشانه در این شهر روضه ۵.۳ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۱۶۷۹ ۲۵۷۰
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا زمینه ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۲۴۸۶ ۳۶۴۰
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ کوفه شد کوچه کوچه مبهوت از رزم مسلم نوحه ۴.۸ ۵:۰۸ ۱ ۱ ۲۹۳۶ ۴۱۹۹
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خیمه باز سرپا شد واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۱ ۱ ۱۹۶۷ ۲۹۳۸
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ هوای محرم دوست داریم واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۲۰۶۸ ۳۴۰۷
۷ شب اول محرم ۱۳۹۵ یکی قطره ترین قطره مثل من شور ۵.۲ ۵:۳۰ ۱ ۱ ۳۶۷۴ ۳۹۵۸