شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۷ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ آنچنان که بارش چشمان نم نم دیدنیست مناجات ۷.۷ ۸:۱۴ ۱ ۱ ۳۵۸۰ ۲۳۵۵
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ با اینکه روزی داشت کاشانه در این شهر روضه ۵.۳ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۱۴۰۱ ۲۱۷۳
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا زمینه ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۲۱۱۴ ۳۲۵۵
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ ماه محرم آمد دلها شد عاشورایی نوحه ۱۱.۳ ۱۲:۱۳ ۱ ۱ ۲۵۸۴ ۳۷۳۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خیمه باز سرپا شد واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۱ ۱ ۱۷۲۷ ۲۵۸۰
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ هوای محرم دوست داریم واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۱۷۵۶ ۳۰۴۳
۷ شب اول محرم ۱۳۹۵ یکی قطره ترین قطره مثل من شور ۵.۲ ۵:۳۰ ۱ ۱ ۳۱۱۳ ۳۵۳۸