شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۷ قطعه، ۴۹ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ آنچنان که بارش چشمان نم نم دیدنیست مناجات ۷.۷ ۸:۱۴ ۱ ۱ ۳۵۷۸ ۲۳۳۵
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ با اینکه روزی داشت کاشانه در این شهر روضه ۵.۳ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۱۴۰۱ ۲۱۴۹
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا زمینه ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۲۱۱۳ ۳۲۳۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ ماه محرم آمد دلها شد عاشورایی نوحه ۱۱.۳ ۱۲:۱۳ ۱ ۱ ۲۵۸۴ ۳۷۱۹
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خیمه باز سرپا شد واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۱ ۱ ۱۷۲۷ ۲۵۶۳
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ هوای محرم دوست داریم واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۱۷۵۵ ۳۰۲۴
۷ شب اول محرم ۱۳۹۵ یکی قطره ترین قطره مثل من شور ۵.۲ ۵:۳۰ ۱ ۱ ۳۰۹۸ ۳۵۱۸