شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ آنچنان که بارش چشمان نم نم دیدنیست مناجات ۷.۷ ۸:۱۴ ۱ ۱ ۳۸۲۶ ۲۵۱۶
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ با اینکه روزی داشت کاشانه در این شهر روضه ۵.۳ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۱۶۱۳ ۲۴۳۲
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ شب اول عزا خود صاحب عزا زمینه ۶.۸ ۷:۱۴ ۱ ۱ ۲۴۱۰ ۳۵۰۶
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ کوفه شد کوچه کوچه مبهوت از رزم مسلم نوحه ۴.۸ ۵:۰۸ ۱ ۱ ۲۸۷۰ ۴۰۲۸
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خیمه باز سرپا شد واحد ۴.۴ ۴:۳۶ ۱ ۱ ۱۹۲۱ ۲۸۰۹
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ هوای محرم دوست داریم واحد ۵.۹ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۲۰۳۶ ۳۲۸۲
۷ شب اول محرم ۱۳۹۵ یکی قطره ترین قطره مثل من شور ۵.۲ ۵:۳۰ ۱ ۱ ۳۳۸۸ ۳۷۸۷