شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ ایام حج سینه زناته زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۷ ۲ ۲ ۴۷۱۰ ۲۹۲۵
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ یابن شمس الضحی یابن طاها نوحه ۳.۹ ۴:۰۶ ۲ ۲ ۲۰۶۹ ۲۰۵۹
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ حسین جان سایه سرم تو صاحب کرم منم فقیرم واحد ۴.۲ ۴:۲۴ ۲ ۲ ۲۲۸۴ ۲۳۳۸
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ مگه میشه کربلاتو دید و گریه نکرد شور ۳.۸ ۴:۰۳ ۲ ۲ ۴۸۲۲ ۴۴۵۴
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ دل آشفته اگر حسین میگه شور ۲.۱ ۲:۰۶ ۲ ۲ ۲۹۱۶ ۳۲۰۳