شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ زنده ماندم شب غمت آمد مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۱۲۷۶۲ ۴۴۰۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ اینجا کسی برای تو پا در رکاب نیست روضه ۸.۲ ۸:۵۳ ۱ ۱ ۵۱۰۰ ۴۱۷۹
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ اشک تو چشمات دل پر درده زمینه ۷.۷ ۸:۲۰ ۱ ۱ ۱۱۶۴۲ ۱۰۱۳۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ وا کرد کم کم خواند و به دقت نامه را تا کرد کم کم واحد ۴.۹ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۷۶۸۶ ۶۷۷۰
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خدا اگه دوستم نداشت واحد ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۱۳۲۲۲ ۹۲۱۲
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ از طرف زهرا می رسه دست ما شال عزای تو شور ۳.۷ ۳:۵۷ ۱ ۱ ۱۲۸۳۶ ۱۱۳۶۵