شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ زنده ماندم شب غمت آمد مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۱۱۷۰۸ ۴۰۳۱
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ اینجا کسی برای تو پا در رکاب نیست روضه ۸.۲ ۸:۵۳ ۱ ۱ ۴۶۰۶ ۳۸۵۵
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ اشک تو چشمات دل پر درده زمینه ۷.۷ ۸:۲۰ ۱ ۱ ۱۰۳۰۵ ۹۳۶۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ وا کرد کم کم خواند و به دقت نامه را تا کرد کم کم واحد ۴.۹ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۶۸۵۲ ۶۲۸۸
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خدا اگه دوستم نداشت واحد ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۸۰۱۶ ۷۵۷۱
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ از طرف زهرا می رسه دست ما شال عزای تو شور ۳.۷ ۳:۵۷ ۱ ۱ ۱۱۸۰۸ ۱۰۶۵۷