شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۶ قطعه، ۳۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ زنده ماندم شب غمت آمد مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۱۳۱۷۸ ۴۶۳۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ اینجا کسی برای تو پا در رکاب نیست روضه ۸.۲ ۸:۵۳ ۱ ۱ ۵۳۳۶ ۴۴۲۳
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ اشک تو چشمات دل پر درده زمینه ۷.۷ ۸:۲۰ ۱ ۱ ۱۲۵۹۱ ۱۰۶۷۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ وا کرد کم کم خواند و به دقت نامه را تا کرد کم کم واحد ۴.۹ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۸۰۰۷ ۷۰۹۵
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ خدا اگه دوستم نداشت واحد ۴.۸ ۵:۱۰ ۱ ۱ ۲۱۲۰۶ ۱۱۴۱۵
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ از طرف زهرا می رسه دست ما شال عزای تو شور ۳.۷ ۳:۵۷ ۱ ۱ ۱۳۲۷۳ ۱۱۷۹۸