شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ محرمه عزای اشرف اولاد آدمه زمینه ۲.۹ ۲:۴۸ ۴ ۴ ۶۲۸۲ ۵۹۳۲
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ دلم قرص تا وقتی که پای روضت سرم گرمه واحد ۷.۷ ۸:۰۳ ۴ ۴ ۵۰۸۰ ۵۵۳۰
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ تن بی سر شده چون بی کس و بی یار شود واحد ۴.۵ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۴۴۲۹ ۴۹۸۲
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ دست حق نوشته تو تقدیرم واحد ۲.۴ ۲:۱۸ ۴ ۴ ۴۱۴۵ ۴۸۵۱
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ باز منو بارون چشام حسین شور ۸.۷ ۹:۰۹ ۴ ۴ ۲۵۲۹۳ ۱۴۷۹۲
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده شعرخوانی ۵.۲ ۵:۲۲ ۴ ۴ ۳۰۵۶ ۳۲۲۴