شب اول محرم ۱۳۹۵

شب اول محرم ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۴۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۵ محرمه عزای اشرف اولاد آدمه زمینه ۲.۹ ۲:۴۸ ۴ ۴ ۶۴۶۸ ۶۰۰۰
۲ شب اول محرم ۱۳۹۵ دلم قرص تا وقتی که پای روضت سرم گرمه واحد ۷.۷ ۸:۰۳ ۴ ۴ ۵۱۵۷ ۵۵۷۵
۳ شب اول محرم ۱۳۹۵ تن بی سر شده چون بی کس و بی یار شود واحد ۴.۵ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۴۵۰۰ ۵۰۲۳
۴ شب اول محرم ۱۳۹۵ دست حق نوشته تو تقدیرم واحد ۲.۴ ۲:۱۸ ۴ ۴ ۴۲۰۳ ۴۸۹۰
۵ شب اول محرم ۱۳۹۵ باز منو بارون چشام حسین شور ۸.۷ ۹:۰۹ ۴ ۴ ۲۵۸۴۷ ۱۴۹۶۸
۶ شب اول محرم ۱۳۹۵ ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده شعرخوانی ۵.۲ ۵:۲۲ ۴ ۴ ۳۱۱۹ ۳۲۸۲