عید غدیر ۱۳۹۵

عید غدیر ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۵ علوی زاده ام و شعارم اینه سرود ۳.۳ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۲۳۰۷ ۱۰۹۶
۲ عید غدیر ۱۳۹۵ غدیر بود که شیعه به دوستی علی مدح ۹ ۹:۴۳ ۰ ۰ ۱۶۰۱ ۸۴۳
۳ عید غدیر ۱۳۹۵ روی دست خورشید ماه کامل تابید سرود ۸ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۱۷۲۵ ۹۰۵
۴ عید غدیر ۱۳۹۵ ذکر تو محشر هیجان آور سرود ۳.۳ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۲۳۳۱ ۱۱۱۰