آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸

آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸

از محمد الخياط، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ لبيك ۵.۱ ۵:۱۷ ۱ ۱ ۳۳۸۷ ۲۸۳۰
۲ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ جاء عاشوراء ۴.۵ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۱۵۷۳ ۱۷۰۱
۳ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ دار الحديث ۶.۷ ۷:۰۷ ۱ ۱ ۴۲۱ ۷۴۸
۴ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ عيني عالطف ۶ ۶:۱۸ ۱ ۱ ۵۰۵ ۷۴۵
۵ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ احباب غابوا ۹.۵ ۱۰:۱۱ ۱ ۱ ۴۴۴ ۶۹۰
۶ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ دمع المصيبة ۴.۴ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۴۵۹ ۷۲۶
۷ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ حي الله عباس ۶.۴ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۱۳۲۸ ۱۰۱۲
۸ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ نص الليل ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۳۴۲ ۷۲۷