آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸

آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸

از محمد الخياط، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ لبيك ۵.۱ ۵:۱۷ ۱ ۱ ۲۶۲۵ ۲۱۶۹
۲ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ جاء عاشوراء ۴.۵ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۱۱۹۵ ۱۲۴۹
۳ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ دار الحديث ۶.۷ ۷:۰۷ ۱ ۱ ۲۱۹ ۵۰۲
۴ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ عيني عالطف ۶ ۶:۱۸ ۱ ۱ ۲۵۰ ۵۱۷
۵ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ احباب غابوا ۹.۵ ۱۰:۱۱ ۱ ۱ ۲۷۷ ۴۳۳
۶ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ دمع المصيبة ۴.۴ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۲۳۷ ۴۷۷
۷ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ حي الله عباس ۶.۴ ۶:۴۵ ۱ ۱ ۷۲۵ ۷۱۴
۸ آلبوم إحساس | محرم ۱۴۳۸ نص الليل ۵.۶ ۵:۵۲ ۱ ۱ ۲۳۱ ۴۸۱