شام عید غدیر ۱۳۹۵

شام عید غدیر ۱۳۹۵

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شام عید غدیر ۱۳۹۵ علی اول و علی آخر هو النور سرود ۲.۲ ۲:۱۵ ۱ ۱ ۴۳۱۸ ۱۹۸۷
۲ شام عید غدیر ۱۳۹۵ بگویید با دل که دلبر علیست مدح ۷ ۷:۳۱ ۱ ۱ ۲۴۱۱ ۱۳۰۲
۳ شام عید غدیر ۱۳۹۵ نه لوح و نه قلم بود و سرود ۵.۹ ۶:۱۶ ۱ ۱ ۷۱۹۲ ۳۷۸۹