گلچین مولودی ۱۳۹۵

گلچین مولودی ۱۳۹۵

از حاج محمد رضا طاهری، ۴۰ قطعه، ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نباشد شوکتی غیر از شکوه کبریا اینجا مدح ۱۶.۹ ۱۸:۲۱ ۱ ۱ ۱۳۹۵ ۶۸۰
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ می بینی که آروم ندارم سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۱ ۱ ۱۳۲۵ ۸۳۸
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دل من دوباره شاد شاده سرود ۷.۳ ۷:۴۸ ۲ ۲ ۱۱۵۰ ۶۸۳
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ آنکه هستی به همه هستی ما داده علیست مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۲ ۲ ۸۴۱ ۴۹۶
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ای قطره در حوالی دریا قدم مزن مدح ۷.۷ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۱۱۱۳ ۵۰۸
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ من کیم حبل المتینم سرود ۹.۸ ۱۰:۲۹ ۱ ۱ ۱۴۳۰ ۶۹۷
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ شب تولد عشقه شب تولد مستم سرود ۱۱.۵ ۱۲:۲۳ ۱ ۱ ۱۲۸۹ ۶۹۹
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ زینتی بر دوش ختم المرسلینی یا حسین مدح ۱۹.۱ ۲۰:۴۲ ۱ ۱ ۶۹۵ ۴۵۶
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ یا حسین دلارا حسین سرود ۴.۹ ۵:۱۱ ۱ ۱ ۹۹۵ ۵۸۳
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ من کیم سالار دینم سرود ۵ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۰۱۵ ۹۰۴
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ واجبه دیگه خدایی گفتن تبارک الله سرود ۶.۲ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۱۰۲۶ ۶۰۸
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ سروری و ارباب زاده مست نوکریته ایران سرود ۷.۵ ۸:۰۲ ۱ ۱ ۴۱۸ ۴۷۶
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ به دفتر قلم شعر تر می گذارد مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۱ ۱ ۲۰۰ ۳۳۰
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ من اهل حسین آبادم سرود ۶ ۶:۲۵ ۱ ۱ ۴۶۶ ۴۲۶
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دلربا علی یا علی سرود ۶.۱ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۵۸۶ ۷۲۳
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ باز هوای نجفم نجفم آرزوست سرود ۳.۵ ۳:۴۲ ۱ ۱ ۵۴۹۹ ۱۸۰۱
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نشان دهد به همه لولو دو دریا را مدح ۱۱.۶ ۱۲:۲۹ ۱ ۱ ۳۷۹ ۴۲۲
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ روی زلف نسیم خبره از قدیم سرود ۷ ۷:۲۱ ۱ ۱ ۶۲۲ ۴۲۲
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ بر طالع من حک شده دیوانه بودن مدح ۱۸.۹ ۲۰:۳۲ ۱ ۱ ۵۱۶ ۳۶۸
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ این همه گدا صف بستن سرود ۹.۲ ۹:۵۵ ۱ ۱ ۱۰۰۷ ۵۱۴
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ز شوق شاخه طوبی ستاره می ریزد مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۱ ۱ ۵۱۰ ۴۱۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ مدینه امشب پر از نور خدا شد سرود ۷.۹ ۸:۳۰ ۱ ۱ ۶۸۶ ۴۸۰
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ قلب ایرانه حرمی که تو خراسانه سرود ۷.۶ ۸:۰۷ ۲ ۲ ۹۷۵ ۶۰۴
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ شبی دیگر می برم چشم روشنی دیگر مدح ۱۱ ۱۱:۴۹ ۲ ۲ ۷۶۵ ۴۲۷
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ در آسمان مدینه ستاره باران بود مدح ۹.۲ ۹:۵۶ ۱ ۱ ۶۳۱ ۳۷۵
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ بارون گل داره می باره سرود ۸.۸ ۹:۳۳ ۱ ۱ ۶۳۵ ۴۵۲
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دسته گلا رو بیارید حالا سرود ۳.۲ ۳:۲۱ ۱ ۱ ۸۶۷ ۴۹۶
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ صراط مستقیم حقی و یعسوب دین هستی مدح ۹ ۹:۴۲ ۱ ۱ ۴۷۰ ۴۱۲
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ای ضربان قلبم حیدر سرود ۷.۴ ۷:۵۱ ۱ ۱ ۱۴۰۳ ۶۸۷
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ شمس رویت همیشه تابنده است مدح ۱۱.۶ ۱۲:۲۱ ۰ ۰ ۶۹۳ ۲۶۳
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ امشب دو گل دمیده در مکه و مدینه مدح ۲.۹ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۱۲۳۱ ۳۶۲
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ باز امشب در میکده بازه سرود ۷.۱ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۱۵۵۳ ۴۲۴
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ علی امام من است و منم غلام علی سرود ۴.۲ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۷۴۹ ۲۹۱
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ این خانواده که همه آقای ما شدن مدح ۱۵.۲ ۱۶:۱۴ ۰ ۰ ۳۵۶ ۲۰۵
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نشسته برق شادی توی چشمای هادی سرود ۶.۱ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۶۲۹ ۲۷۹
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ از غلام خانه اش مولا اگر یادی کند مدح ۱۲.۱ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۴۶۱ ۲۳۱
۳۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نگاه کن که از آسمون پیک امید رسیده سرود ۷.۹ ۸:۱۶ ۰ ۰ ۷۶۹ ۲۷۹
۳۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ مظهر خیرالنساء تا روز محشر فاطمه است مدح ۱۰.۲ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۱۵۸ ۱۸۲
۳۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دوباره رسیده بهار موسم غنچه و گل سرود ۴.۹ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۱۵۱ ۱۹۳
۴۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ تن علی تهمتن علی سرود ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۶۴۳ ۲۷۲