گلچین صفر ۱۳۹۴

گلچین صفر ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۳۱ قطعه، ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ کاش می آمدی و فاصله ها کم می شد مناجات ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۶ ۲۳۱
۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ شعله های خیمه ها موی سرم سرش را بگذریم روضه ۹.۱ ۹:۴۳ ۰ ۰ ۱۱۰ ۲۰۴
۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ یه روز می بینی با بغض گلو روضه ۱۳ ۱۳:۵۸ ۰ ۰ ۸۶ ۱۸۲
۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ سلام بابا سلام ای بی کفن زمینه ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۱۰۳ ۲۲۲
۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ یوسف زهرا در این کنعان کسی بیدار نیست مناجات ۶.۹ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۷۷ ۲۱۱
۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ با قلب پر شراره تو را خاک می کنم روضه ۸.۷ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۴۶ ۱۷۸
۷ گلچین صفر ۱۳۹۴ اینجا به جای فاتحه دشنام می دهند روضه ۹.۴ ۱۰:۰۲ ۰ ۰ ۶۴ ۱۹۱
۸ گلچین صفر ۱۳۹۴ شام غریبونه دلم خونه حسین زمینه ۷.۹ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۸۳ ۲۰۶
۹ گلچین صفر ۱۳۹۴ ای شه بی کفن زیر مرکب نوحه ۵.۸ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۵۳ ۱۹۹
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۴ از وقار عمه جان خود حجاب آموخته واحد ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۶۶ ۱۹۱
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ کاش فیضی ز فیوضات غمش می بردیم روضه ۱۹.۵ ۲۱:۰۲ ۰ ۰ ۳۶ ۱۹۹
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ وقت غروب زندگیمه زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۱ ۰ ۰ ۱۰۹ ۲۱۴
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ می کشد سوز آهم نوحه ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۹۷ ۱۸۶
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ ای در هوای ماتم تو عرش سوگوار روضه ۱۳.۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۰ ۱۵۲ ۲۱۶
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ میون حجره کنار بستر زمینه ۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۳۸۸ ۲۵۸
۱۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ بر سر عالمی خاک ماتم نوحه ۸.۶ ۹:۰۵ ۰ ۰ ۶۰۲ ۲۷۴
۱۷ گلچین صفر ۱۳۹۴ کار و بار دو جهان ریخت بهم غوغا شد واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۶۲۲ ۲۶۹
۱۸ گلچین صفر ۱۳۹۴ آه دلم به آینه زنگار می زند مناجات ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۴۸ ۱۹۹
۱۹ گلچین صفر ۱۳۹۴ رنگ سپید رنگ حنای سرت شده است روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۰ ۰ ۰ ۵۸ ۱۷۶
۲۰ گلچین صفر ۱۳۹۴ مردی که تنهای تنهاست زمینه ۸.۹ ۹:۳۰ ۰ ۰ ۶۸ ۲۱۸
۲۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ مجموعه صفات خدا می شود حسن واحد ۲.۱ ۱:۵۹ ۰ ۰ ۴۴ ۱۵۷
۲۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ افتخارم همه این است گدای حسنم واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۹۳ ۱۹۳
۲۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ دلم در هوای شما بود کاش مناجات ۹.۱ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۵۲ ۲۰۳
۲۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ زینب آمد ولی چه آمدنی روضه ۱۴.۸ ۱۵:۵۵ ۰ ۰ ۸۴ ۱۷۴
۲۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ ای ام البنین برگشتم از سفر زمینه ۷.۴ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۵۷ ۲۱۱
۲۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ زینب خسته از ره رسیده نوحه ۷ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۷۹ ۱۹۳
۲۷ گلچین صفر ۱۳۹۴ زینب آیینه جلال خداست واحد ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۲۶ ۱۷۷
۲۸ گلچین صفر ۱۳۹۴ گرچه چشمان مرا اشک غمت پر می کند مناجات ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۵۰ ۲۰۸
۲۹ گلچین صفر ۱۳۹۴ وقتی به جان شاخه طوبی خزان افتاد روضه ۱۲.۵ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۳۳ ۱۹۴
۳۰ گلچین صفر ۱۳۹۴ نگاهمه فقط به گنبد دوباره اشک من در اومد زمینه ۹.۳ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۳۱۷ ۲۶۶
۳۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ بی قرار و بدون شکیبم نوحه ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۶۸ ۱۷۰