گلچین صفر ۱۳۹۴

گلچین صفر ۱۳۹۴

از حاج محمد رضا طاهری، ۳۱ قطعه، ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ کاش می آمدی و فاصله ها کم می شد مناجات ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۲۷۲ ۴۴۹
۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ شعله های خیمه ها موی سرم سرش را بگذریم روضه ۹.۱ ۹:۴۳ ۰ ۰ ۲۰۶ ۴۱۴
۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ یه روز می بینی با بغض گلو روضه ۱۳ ۱۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۶۷ ۴۰۹
۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ سلام بابا سلام ای بی کفن زمینه ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۴۱۳ ۵۱۶
۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ یوسف زهرا در این کنعان کسی بیدار نیست مناجات ۶.۹ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۱۸۶ ۴۱۷
۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ با قلب پر شراره تو را خاک می کنم روضه ۸.۷ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۸۳ ۳۸۲
۷ گلچین صفر ۱۳۹۴ اینجا به جای فاتحه دشنام می دهند روضه ۹.۴ ۱۰:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۴ ۴۰۳
۸ گلچین صفر ۱۳۹۴ شام غریبونه دلم خونه حسین زمینه ۷.۹ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۱۹۸ ۳۹۴
۹ گلچین صفر ۱۳۹۴ ای شه بی کفن زیر مرکب نوحه ۵.۸ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۲۳۸ ۴۴۳
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۴ از وقار عمه جان خود حجاب آموخته واحد ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۱۴۵ ۳۸۹
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ کاش فیضی ز فیوضات غمش می بردیم روضه ۱۹.۵ ۲۱:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۴ ۴۰۴
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ وقت غروب زندگیمه زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۱ ۰ ۰ ۲۱۶ ۴۲۳
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ می کشد سوز آهم نوحه ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۸۹ ۳۹۱
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ ای در هوای ماتم تو عرش سوگوار روضه ۱۳.۶ ۱۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۵۷ ۴۶۴
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ میون حجره کنار بستر زمینه ۹ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۷۱۳ ۵۱۷
۱۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ بر سر عالمی خاک ماتم نوحه ۸.۶ ۹:۰۵ ۰ ۰ ۱۰۸۶ ۵۷۵
۱۷ گلچین صفر ۱۳۹۴ کار و بار دو جهان ریخت بهم غوغا شد واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۳۴ ۵۲۵
۱۸ گلچین صفر ۱۳۹۴ آه دلم به آینه زنگار می زند مناجات ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۱۲۲ ۴۳۱
۱۹ گلچین صفر ۱۳۹۴ رنگ سپید رنگ حنای سرت شده است روضه ۱۲.۴ ۱۳:۲۰ ۰ ۰ ۹۲ ۳۶۸
۲۰ گلچین صفر ۱۳۹۴ مردی که تنهای تنهاست زمینه ۸.۹ ۹:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۴ ۴۵۴
۲۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ مجموعه صفات خدا می شود حسن واحد ۲.۱ ۱:۵۹ ۰ ۰ ۱۰۶ ۳۴۴
۲۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ افتخارم همه این است گدای حسنم واحد ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۹۶ ۴۰۸
۲۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ دلم در هوای شما بود کاش مناجات ۹.۱ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۹۱ ۴۰۸
۲۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ زینب آمد ولی چه آمدنی روضه ۱۴.۸ ۱۵:۵۵ ۰ ۰ ۲۴۱ ۳۹۴
۲۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ ای ام البنین برگشتم از سفر زمینه ۷.۴ ۷:۴۶ ۰ ۰ ۱۹۳ ۴۳۴
۲۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ زینب خسته از ره رسیده نوحه ۷ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۱۴۰ ۴۰۸
۲۷ گلچین صفر ۱۳۹۴ زینب آیینه جلال خداست واحد ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۷۹ ۳۷۸
۲۸ گلچین صفر ۱۳۹۴ گرچه چشمان مرا اشک غمت پر می کند مناجات ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۷ ۴۲۸
۲۹ گلچین صفر ۱۳۹۴ وقتی به جان شاخه طوبی خزان افتاد روضه ۱۲.۵ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۴۵ ۴۱۶
۳۰ گلچین صفر ۱۳۹۴ نگاهمه فقط به گنبد دوباره اشک من در اومد زمینه ۹.۳ ۹:۵۱ ۰ ۰ ۱۰۶۱ ۶۲۵
۳۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ بی قرار و بدون شکیبم نوحه ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۲۰۰ ۳۸۴