شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ در میان قنوت چشمانم روضه ۱۴.۲ ۱۵:۲۳ ۰ ۰ ۶۶۹ ۵۶۸
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ شکسته بال و پر شدم از اثر زهر جفا زمینه ۶ ۶:۲۶ ۰ ۰ ۸۰۲ ۶۱۲
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ غربت می باره از نگاش واحد ۵.۱ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۹۲۱ ۵۹۰
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ برای من که عاشقم خیالتم غنیمته شور ۵.۳ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۴۳۴ ۶۰۳