شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵

شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵ شک ندارم در این دیار حسین روضه ۳.۶ ۳:۳۸ ۲ ۲ ۴۵۸۵ ۱۵۵۲
۲ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵ شهر کوفه پر از نامردی روضه ۲.۵ ۲:۲۵ ۲ ۲ ۲۰۰۵ ۱۳۱۸
۳ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵ هوای ماتم اومده واحد ۷.۳ ۷:۳۸ ۲ ۲ ۳۷۰۴ ۲۸۳۲
۴ شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵ شیرینی شبای بی قراری تویی شور ۴.۷ ۴:۵۳ ۲ ۲ ۷۰۴۹ ۵۲۲۱