شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ معلومه که لحظه سفر شده زمینه ۴.۷ ۵:۰۵ ۱ ۱ ۳۴۹۸ ۱۱۲۴
۲ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ ای رحمت واسعه ای آب حیات من شور ۳.۷ ۴:۰۰ ۱ ۱ ۱۲۱۷ ۱۱۳۵
۳ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ نینوا را سوزاند واحد ۳.۵ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۱۳۲۹ ۹۹۰
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ دست گداییمون سمت کرمته شور ۴.۵ ۴:۴۸ ۱ ۱ ۱۷۵۸ ۱۶۸۹
۵ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۵ حالا درست یه عمریه که ذکر دقیقمی شور ۴.۶ ۴:۵۶ ۱ ۱ ۱۹۷۴ ۱۹۵۶