۱۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ تو که رفتی حرم در آتش سوخت زمینه ۵.۶ ۶:۰۳ ۲ ۲ ۶۵۱۰ ۲۷۸۳
۲ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ هر گره ای با مدد از تو بازه شور ۳ ۳:۰۶ ۲ ۲ ۴۱۵۶ ۳۲۹۴
۳ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ دوباره شد نمایان کربلا واحد ۵.۵ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۲۲۵۲ ۱۹۴۸
۴ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ یه سال دیگه اضافه شد به عمر نوکریمون شور ۲ ۲:۰۴ ۲ ۲ ۳۷۱۴ ۳۰۱۰
۵ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ بر روضه تو پای مرا هر که باز کرد شعرخوانی ۴.۴ ۴:۴۳ ۲ ۲ ۱۴۸۸ ۱۱۳۴