۱۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ تو که رفتی حرم در آتش سوخت زمینه ۵.۶ ۶:۰۳ ۳ ۳ ۹۱۵۰ ۳۷۲۴
۲ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ هر گره ای با مدد از تو بازه شور ۳ ۳:۰۶ ۳ ۳ ۴۳۷۹ ۳۵۷۹
۳ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ دوباره شد نمایان کربلا واحد ۵.۵ ۵:۵۰ ۳ ۳ ۲۴۴۱ ۲۱۷۰
۴ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ بر روضه تو پای مرا هر که باز کرد شعرخوانی ۴.۲ ۴:۳۱ ۳ ۳ ۳۹۴۰ ۳۲۵۰