۶ شهریور ۱۳۹۵

۶ شهریور ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ ۶ شهریور ۱۳۹۵ بر روضه تو پای مرا هر که باز کرد مناجات ۴.۷ ۴:۵۸ ۳ ۳ ۳۶۱۸ ۱۴۱۰
۲ ۶ شهریور ۱۳۹۵ مانند مادرت شده ای قد خمیده ای روضه ۲.۸ ۲:۵۵ ۴ ۴ ۳۳۵۶ ۱۵۸۱
۳ ۶ شهریور ۱۳۹۵ هر چند ناتوان شدی اما ز پا نیفتادی روضه ۳.۶ ۳:۴۶ ۳ ۳ ۳۱۴۵ ۱۳۷۱
۴ ۶ شهریور ۱۳۹۵ از کجا شروع کنم از شبای بی کسی بگم برات زمینه ۷.۷ ۸:۱۱ ۴ ۴ ۵۶۹۵ ۳۵۳۱
۵ ۶ شهریور ۱۳۹۵ به پرچم تو سوگند به آیه های قرآن واحد ۷.۹ ۸:۲۷ ۳ ۳ ۴۶۴۳ ۲۹۱۶
۶ ۶ شهریور ۱۳۹۵ بی شک گدای خانه ات آقا شود حسین واحد ۱.۹ ۱:۵۵ ۳ ۳ ۱۹۲۱ ۱۸۷۶
۷ ۶ شهریور ۱۳۹۵ بنا شده است زمین و زمان به نام علی شعرخوانی ۴.۳ ۴:۳۵ ۳ ۳ ۳۸۵۹ ۳۰۳۷