گلچین شهادت ۱۳۹۵

گلچین شهادت ۱۳۹۵

از حاج حسن خلج، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما روضه ۵.۳ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۲۷۶۱ ۱۲۶۳
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ یاد بقیع باز به دل زد شراره ام روضه ۱۱.۲ ۱۲:۰۹ ۰ ۰ ۱۴۳۲ ۱۱۱۴
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ قبر حسن مدینه ویرون شده نوحه ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۴۲۸ ۱۴۶۷
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ ای بر همه جن و انس مسجود جواد روضه ۳ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۵۵۸ ۷۵۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ لطف تو را از ازل زیاد نوشتند روضه ۸.۲ ۸:۴۳ ۰ ۰ ۷۵۴ ۸۹۷
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ لب تشنه بود و تشنه یک جرعه آب بود روضه ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۱۴۶۶ ۱۱۱۰
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دلم لبالب عشق حبیب گردیده روضه ۶.۴ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۴۱۴ ۵۰۸
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اگر بناست ببینی مرا بیا گودال روضه ۵.۴ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۵۱۶ ۵۵۹
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اگر چه اصل و نسب از تبار الفت داشت روضه ۹ ۹:۴۶ ۰ ۰ ۶۳۷ ۶۰۱
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بنگر ای مدینه در سوز و در گدازم روضه ۵.۵ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۸۱۱ ۸۴۳
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ آه از آن روز که جان از تن خواهر می رفت روضه ۵.۵ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۶۲۶ ۵۹۹
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ آیینه کبریا علی بود شعرخوانی ۴.۷ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۱۱۴۶ ۷۰۲