گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

گلچین فاطمیه ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ کیست وجودی که بعد خالق اکبر روضه ۱۱.۲ ۱۲:۱۳ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۹۷۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم روضه ۵.۷ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۱۳۹۳ ۱۲۸۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ حرفی ندارم فاطمه بزار بیاد جون به لبم روضه ۷ ۷:۳۴ ۰ ۰ ۹۰۷ ۱۰۰۳
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ زهراست انعکاس تمام خدای من روضه ۱۴.۲ ۱۵:۲۹ ۰ ۰ ۵۸۰ ۹۲۳
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ بر سر در بهشت برین بیرق عزاست روضه ۹.۳ ۱۰:۰۴ ۰ ۰ ۷۱۱ ۸۷۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ جان مرا بیا عوض رونما بگیر روضه ۵.۸ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۸۹۹ ۸۳۲
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ مقتل نوشت آه که یعنی تمام شد روضه ۵.۵ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۷۴۹ ۹۲۱
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۴ در یاد داری یک زمان من بودم و تو روضه ۱۰.۳ ۱۱:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۸۸ ۱۱۴۰