گلچین صفر ۱۳۹۴

گلچین صفر ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۶ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ روزگار اسارت زینب چون شب شام تار تاریک است روضه ۱۴ ۱۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۱۵۴ ۷۶۴
۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ تاول دستامو نگا کن روضه ۸.۴ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۲۶۸۶ ۲۴۹۹
۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ جان را به آسمان نگاهت سپرده ام روضه ۷.۳ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۴۹۲ ۶۸۹
۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ می خوام امشب برای تو چشامو دریا کنم روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۰ ۰ ۱۵۶۳ ۷۸۴
۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ خون جگر می چکد از آه من روضه ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۱۲۹۵ ۳۰۵۱
۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ دوباره پای منو آستان حضرت تو روضه ۹.۶ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۶۴۵ ۶۱۱