گلچین صفر ۱۳۹۴

گلچین صفر ۱۳۹۴

از حاج حسن خلج، ۶ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ روزگار اسارت زینب چون شب شام تار تاریک است روضه ۱۴ ۱۵:۱۱ ۰ ۰ ۷۸۸ ۶۳۷
۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ تاول دستامو نگا کن روضه ۸.۴ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۲۶۱۷ ۲۳۹۷
۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ جان را به آسمان نگاهت سپرده ام روضه ۷.۳ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۴۴۵ ۶۰۲
۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ می خوام امشب برای تو چشامو دریا کنم روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۸۸ ۶۸۱
۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ خون جگر می چکد از آه من روضه ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۱۱۶۷ ۲۹۴۲
۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ دوباره پای منو آستان حضرت تو روضه ۹.۶ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۴۹۴ ۴۹۵