۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد زمینه ۸.۱ ۸:۴۳ ۱ ۱ ۷۰۶۳ ۲۹۶۲
۲ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ حجت کردگار وقت مدد است شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۱ ۱ ۳۱۴۹ ۲۹۲۱
۳ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ به امیدی که بیایی سحری در بر من واحد ۱.۷ ۱:۴۵ ۱ ۱ ۳۰۳۶ ۱۷۸۰
۴ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ هر جا باشم روضتو می گیرم شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۲۶۷۴ ۳۳۰۲
۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته شور ۵ ۵:۲۲ ۱ ۱ ۳۱۷۰ ۲۸۹۷
۶ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ دنیا اگر علی نداشت آبرو نداشت شعرخوانی ۱.۶ ۱:۳۸ ۱ ۱ ۱۰۹۳ ۹۱۷