۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد زمینه ۸.۱ ۸:۴۳ ۲ ۲ ۱۳۰۷۰ ۴۵۲۵
۲ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ حجت کردگار وقت مدد است شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۲ ۲ ۳۳۶۰ ۳۱۸۴
۳ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ به امیدی که بیایی سحری در بر من واحد ۱.۷ ۱:۴۵ ۲ ۲ ۳۳۶۰ ۱۹۹۵
۴ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ هر جا باشم روضتو می گیرم شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۲ ۲ ۲۸۷۴ ۳۶۰۹
۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته شور ۵ ۵:۲۲ ۲ ۲ ۳۸۴۰ ۳۲۷۲
۶ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ دنیا اگر علی نداشت آبرو نداشت شعرخوانی ۱.۶ ۱:۳۸ ۲ ۲ ۱۴۹۲ ۱۱۷۷