۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد زمینه ۸.۱ ۸:۴۳ ۳ ۳ ۱۴۶۱۴ ۵۰۱۶
۲ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ حجت کردگار وقت مدد است شور ۵.۵ ۵:۵۴ ۳ ۳ ۳۳۶۶ ۳۲۳۹
۳ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ به امیدی که بیایی سحری در بر من واحد ۱.۷ ۱:۴۵ ۳ ۳ ۳۳۹۰ ۲۰۵۰
۴ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ هر جا باشم روضتو می گیرم شور ۵.۱ ۵:۲۶ ۳ ۳ ۲۸۸۳ ۳۶۹۲
۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته شور ۵ ۵:۲۲ ۳ ۳ ۳۹۳۶ ۳۳۸۳
۶ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ دنیا اگر علی نداشت آبرو نداشت شعرخوانی ۱.۶ ۱:۳۸ ۳ ۳ ۱۵۶۰ ۱۲۲۵