۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

از حاج حسین سیب سرخی، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد زمینه ۸.۱ ۸:۴۳ ۳ ۳ ۱۶۳۳۴ ۵۴۱۶
۲ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ به امیدی که بیایی سحری در بر من واحد ۱.۷ ۱:۴۵ ۳ ۳ ۳۴۲۶ ۳۳۶۴