میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵

میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ دمید از افق آرزو سپیده صبح مدح ۴.۵ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۷۵۶ ۵۶۰
۲ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ جلو ایوون طلا زانو می زنم سرود ۹ ۹:۳۹ ۰ ۰ ۱۲۹۶ ۹۷۶
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ از سر پیچ جاده راه افتاد مدح ۷.۱ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۱۱۲۱ ۴۶۵
۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۵ با غلامی تو سلطان تا همیشه تاج دارم سرود ۸.۵ ۹:۰۸ ۰ ۰ ۱۵۲۲ ۵۰۲