شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵

از حاج سید مهدی میرداماد، ۵ قطعه، ۳۳ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ پیر بزرگ طایفه بود و کریم بود روضه ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۵۲۱ ۵۷۴
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ به قلب روشن یک مرد زخم ناسزا افتاد روضه ۱۰.۲ ۱۰:۵۸ ۰ ۰ ۴۱۲ ۵۷۱
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ بین کوچه های مدینه تنها و غریب افتادی زمینه ۶.۲ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۵۱۳ ۵۵۱
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ میون اذکار دعا می کردی واحد ۶.۸ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۴۰۸ ۵۱۸
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ خدایا دلمو با برات حرم تو شاد کن شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۸۳۹ ۷۸۲