شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵

از کربلایی حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ ببین حالمو موهام شده رنگ خزون زمینه ۷ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۳۱۱۴ ۱۶۱۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ منم گدای کرامات بی کران رقیه واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۲۱۲۸ ۱۲۸۴
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ من سه ساله سند ظلم به آل الله ام واحد ۶.۳ ۶:۴۳ ۱ ۱ ۱۱۹۸ ۱۳۷۴
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ نداری کسی بدتر از من شور ۶.۴ ۶:۴۸ ۱ ۱ ۱۹۸۲ ۲۰۲۲