شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ ببین حالمو موهام شده رنگ خزون زمینه ۷ ۷:۲۵ ۱ ۱ ۳۲۸۹ ۱۸۲۷
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ منم گدای کرامات بی کران رقیه واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۲۲۸۱ ۱۵۲۲
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ من سه ساله سند ظلم به آل الله ام واحد ۶.۳ ۶:۴۳ ۱ ۱ ۱۶۱۳ ۱۶۶۰
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۵ نداری کسی بدتر از من شور ۶.۴ ۶:۴۸ ۱ ۱ ۲۳۹۳ ۲۳۰۸